Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en Verkoopsvoorwaarden van VAN IN N.V.

 

Artikel 1 Definities en Interpretatie

 

 • 1.1 In deze Algemene Leverings- en Verkoopsvoorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:
  Afnemer: de partij met wie VAN IN een Overeenkomst aangaat, zoals aangeduid in de Overeenkomst.
  VAN IN: de naamloze vennootschap VAN IN N.V.
  AV: deze algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden.
  Overeenkomst: enige overeenkomst tussen VAN IN en Afnemer ter zake de levering door VAN IN van goederen en/of diensten, waaronder (digitale) leermiddelen en software.
 • 1.2 Waar in deze AV, de Overeenkomst of enige andere toepasselijke algemene voorwaarden van VAN IN de begrippen “inclusief”, “zoals”, “onder meer”, “waaronder”, “waaronder begrepen” of vergelijkbare bewoordingen worden gebruikt, wordt daarmee niet bedoeld het overige uit te sluiten.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid en wijziging

 

 • 2.1 Deze AV zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die door VAN IN worden gesloten ter zake de levering door VAN IN van goederen en/of diensten, waaronder (digitale) leermiddelen en software, aan een Afnemer en maken daar integraal en onlosmakelijk onderdeel van uit. Afnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze AV met uitsluiting van eventuele door hem gehanteerde algemene voorwaarden, ongeacht enige verwijzing naar die voorwaarden van Afnemer in communicatie van later datum dan de Overeenkomst. Mochten op een Overeenkomst zowel deze als andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard, dan prevaleren de bepalingen van deze AV in het geval van enige strijdigheid, behoudens indien andere, specifieke algemene voorwaarden van VAN IN van toepassing zijn naast deze AV, in welk geval die specifieke voorwaarden voorrang hebben.
 • 2.2 Voor bepaalde goederen en/of diensten gelden mogelijk additionele algemene voorwaarden van VAN IN.
 • 2.3 Indien deze AV van toepassing zijn (geweest) op enige rechtsverhouding tussen partijen, zijn ze van rechtswege van toepassing op alle rechtsverhoudingen van latere datum.
 • 2.4 VAN IN behoudt zich het recht voor om deze AV en eventuele andere toepasselijke algemene voorwaarden van VAN IN eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking dertig (30) dagen na bekendmaking aan Afnemer, zoals door publicatie van nieuwe AV op de website van VAN IN. Voor het overige zijn wijzigingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden slechts bindend indien deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen en gelden deze slechts voor de specifieke Overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 Overeenkomst

 

 • 3.1 Bestellingen met een factuurwaarde van meer dan €500,- dienen schriftelijk dan wel elektronisch te worden gedaan.
 • 3.2 De Overeenkomst komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Afnemer schriftelijk, elektronisch dan wel telefonisch bij VAN IN is ingediend en door VAN IN is aanvaard.
 • 3.3 Tussen partijen geldt de inhoud van de bestelling van de Afnemer zoals deze door VAN IN is ontvangen. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij de bestelling komen voor rekening en risico van de Afnemer.
 • 3.4 De Overeenkomst wordt steeds onder de opschortende voorwaarde aangegaan van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten, alsmede dat uit door VAN IN ingewonnen informatie de naar VAN IN’s oordeel voldoende kredietwaardigheid van Afnemer blijkt. Eventueel kan om een bankgarantie worden gevraagd.
 • 3.5 VAN IN behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

Artikel 4 Uitvoering dienstverlening

 

 • 4.1 VAN IN zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • 4.2 VAN IN heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder kennisgeving aan Afnemer. Indien VAN IN bepaalde van haar verplichtingen onder de overeenkomst door een derde laat uitvoeren zal zij hiervoor aansprakelijk blijven ten opzichte van de Afnemer en bij een gebrekkige uitvoering zal zij dan ook het eerste aanspreekpunt blijven voor de Afnemer. VAN IN zal zich dan in principe zelf wel kunnen keren tegen de derde in de mate die gehouden is tot dezelfde verplichtingen in de overeenkomst gesloten tussen VAN IN en de derde partij als diegene waartoe VAN IN gehouden is onder deze overeenkomst ten opzichte van Afnemer.
 • 4.3 Indien door VAN IN of door VAN IN ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van Afnemer of een door Afnemer aangewezen locatie, draagt Afnemer kosteloos zorg voor de door de betreffende medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 5 Prijzen en betaling

 

 • 5.1 Alle aangeboden prijzen en condities in de catalogus, in bijzondere bepalingen of anderszins, zijn indien niet uitdrukkelijk anders vermeld in euro en inclusief BTW. Onvoorziene prijsverhogingen door leveranciers van VAN IN al of niet met terugwerkende kracht, alsmede wijzigingen in koersverhoudingen, invoerrechten, omzetbelasting, of wettelijke loonronden geven VAN IN het recht naar keus de dienovereenkomstige hogere prijs in rekening te brengen, dan wel de Overeenkomst te ontbinden.
 • 5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Indien Afnemer na verloop van deze periode de factuur niet heeft voldaan is Afnemer van rechtswege in verzuim en interesten verschuldigd, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling noodzakelijk is. Verrekening door Afnemer is niet toegestaan.
 • 5.3 Betaling kan niet worden opgeschort op grond van beweerdelijk ondeugdelijke levering of op grond van het feit dat de levering nog niet compleet is.
 • 5.4 Indien Afnemer met prompte betaling op de vervaldatum in gebreke blijft, heeft VAN IN het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst na het sturen van een ingebrekestelling te ontbinden, onverminderd het recht van VAN IN om daarnaast vergoeding van geleden schade te vorderen. Niet-betaling op de vervaldag heeft in ieder geval het vervallen van eventuele met Afnemer overeengekomen kortingen en eventuele garanties ten gevolge.
 • 5.5 Van rechtswege worden bij niet-betaling alle door Afnemer krachtens andere facturen of uit andere hoofde aan VAN IN verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar.
 • 5.6 Bij niet-nakoming van zijn verplichtingen is Afnemer een contractuele rente van 1,5% per maand verschuldigd, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die VAN IN voor de inning van haar vordering maakt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag inclusief BTW, zulks met een minimum van € 100,-. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van VAN IN onverlet.

 

Artikel 6 Levering

 

 • 6.1 Levertijden worden bij benadering opgegeven en gelden niet als fatale termijn.
 • 6.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft Afnemer niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de betreffende of enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
 • 6.3 Levering in gedeelten is toegestaan.
 • 6.4 Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het bepaalde in artikel 6.5, geldt dat de zaken voor rekening en risico van VAN IN worden afgeleverd op de overeengekomen plaats van aflevering. Het uitladingsrisico is daarbij voor rekening van Afnemer. Bij internationale leveringen geldt het leveringsbeding DDU van – de laatste versie van – de Incoterms.
 • 6.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen behoudt VAN IN zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.
 • 6.6 Afnemer verbindt zich ertoe om alle zaken die zijn van VAN IN heeft ontvangen aan de eindgebruikers uit te leveren voor de start van het betreffende schooljaar. In geval van te late levering zal Afnemer daarvoor aansprakelijk zijn en VAN IN kan een schadevergoeding vorderen voor onder andere gederfde winst.
 • 6.7 Als tijdstip van levering geldt de datum van verzending van de zaken.
 • 6.8 Afspraken over uitlevering worden in onderling overleg gemaakt.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 

 • 7.1 De door VAN IN geleverde zaken blijven eigendom van VAN IN, totdat zij door of namens Afnemer geheel zijn betaald en Afnemer aan zijn overige verplichtingen heeft voldaan. De geleverde zaken kunnen, zolang geen volledige nakoming heeft plaatsgevonden, te allen tijde door VAN IN worden teruggenomen, terwijl Afnemer alsdan verplicht zal zijn deze zaken terstond op eerste aanmaning franco aan VAN IN te retourneren. Na aanmaning zal nakoming door Afnemer de eigendom niet meer kunnen doen overgaan op Afnemer.
 • 7.2 Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • 7.3 Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en diefstal.
 • 7.4 In het geval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, daaronder begrepen niet-betaling binnen de overeengekomen termijn, aanvraag surseance van betaling, faillissement, toepassing van de Artikelen 1675/2 tot 1675/17 van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek, ondercuratelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van Afnemer, vervalt enige voorwaardelijke (eigendoms)aanspraak die Afnemer op het geleverde mocht hebben van rechtswege en heeft VAN IN het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst het geleverde waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is als haar eigendom terug te nemen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd het recht om vergoeding te verlangen voor niet genoten winst en/of geleden verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke VAN IN heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

 

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

 

 • 8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot auteurs-, merk-, model- databankrechten en knowhow – die rusten op en verbonden zijn aan de door VAN IN geleverde producten en/of diensten komen toe aan VAN IN en/of aan haar licentiegevers. De tussen VAN IN en Afnemer tot stand gekomen Overeenkomst houdt uitdrukkelijk geen overdracht in van die rechten aan Afnemer, tenzij een en ander uitdrukkelijk en schriftelijk tussen VAN IN en Afnemer is overeengekomen.
 • 8.2 Afnemer dient de intellectuele eigendomsrechten die rusten op en verbonden zijn aan de door VAN IN geleverde producten en/of diensten te respecteren. Het is Afnemer niet toestaan de door VAN IN geleverde producten en/of diensten of delen ervan op enigerlei wijze te kopiëren dan wel op enige andere wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij een en ander uitdrukkelijk en schriftelijk met VAN IN is overeengekomen.
 • 8.3 Indien Afnemer met de door VAN IN geleverde producten en/of diensten inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van VAN IN en/of derden, dan is Afnemer aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. Afnemer vrijwaart VAN IN tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van VAN IN. Indien sprake is van (vermeende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van VAN IN en/of derden, dan is VAN IN gerechtigd (onder meer) de levering van producten en/of diensten aan Afnemer op te schorten of te beëindigen.
 • 8.4 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende de auteursrechten, merkrechten, handelsnamen, andere rechten van intellectuele eigendom of vergelijkbare aanduidingen op of in de producten te verwijderen, te wijzigen of onleesbaar te maken.
 • 8.5 Het is Afnemer niet toegestaan de door VAN IN geleverde producten en/of diensten zonder toestemming van VAN IN te gebruiken, anders dan in het kader van het tussen VAN IN en Afnemer in de Overeenkomst overeengekomen gebruik. De door VAN IN geleverde producten mogen door Afnemer niet aan derden worden verhuurd, dan met toestemming van VAN IN en na het bereiken van overeenstemming tussen Afnemer en VAN IN over de ter zake te betalen billijke vergoeding die Afnemer aan VAN IN betaalt.
 • 8.6 Afnemer is verplicht van diegene aan wie Afnemer – al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook – producten en/of diensten van VAN IN ter beschikking stelt, te bedingen dat diegene de in dit Artikel 8 genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en op identieke wijze aan derden zal opleggen. In het geval Afnemer voornoemde verplichting schendt, is Afnemer jegens VAN IN aansprakelijk en gehouden de door VAN IN als gevolg van die schending geleden schade te vergoeden.
 • 8.7 Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VAN IN geautomatiseerde middelen (met inbegrip van “robot”, “spider”, “scraper” en “offline reader” software) te gebruiken om producten en/of diensten van VAN IN of een deel ervan te verzamelen, te lezen of er afgeleide werken van te creëren, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst- en datamining, machine learning, kunstmatige intelligentie ontwikkeling, algoritme training of verrijking, of om door Malmberg geleverde producten en/of diensten ter beschikking te stellen aan het publiek. Bovendien mag VAN IN-content niet worden geüpload in een op kunstmatige intelligentie (AI) gebaseerde of andere tool of dienst die zich het recht voorbehoudt om de geüploade inhoud te gebruiken voor eigen gebruik of gebruik door derden, zoals voor training of ontwikkelingsdoeleinden van de tool. De producten en diensten van VAN IN mogen niet worden gebruikt op een manier zoals hierboven beschreven of anderszins om een commerciële of niet-commerciële dienst te leveren, zoals een generatieve AI-toepassing, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VAN IN.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 

 • 9.1 VAN IN voert de Overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit. VAN IN is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts aansprakelijk voor directe schade van de Afnemer. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • 9.1.1 Schade aan het door VAN IN geleverde zelf;
  • 9.1.2 Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van 9.1.1;
  • 9.1.3 Eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
  • 9.1.4 Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 • 9.2 Iedere verdergaande aansprakelijkheid van VAN IN, waaronder begrepen aansprakelijkheid voor gevolgschade, is geheel uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan gederfde winst, gemiste besparingen, vertragingsschade, schade door bedrijfsstagnatie en verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de Afnemer.
 • 9.3 Aansprakelijkheid van VAN IN uit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting ontstaat slechts indien VAN IN onverwijld en deugdelijk in gebreke is gesteld door Afnemer, en daarbij een redelijke termijn heeft gekregen ter herstel van de tekortkoming van tenminste dertig (30) dagen, en VAN IN ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.
 • 9.4 De aansprakelijkheid van VAN IN gaat nimmer verder dan de vergoeding van maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin VAN IN zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op schadevergoeding of compensatie.
 • 9.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij VAN IN meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen VAN IN vervalt door het enkele verloop van vierentwintig (24) maanden na het ontstaan van de vordering.
 • 9.6 VAN IN is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen de Afnemer en diens contractspartijen.
 • 9.7 De aansprakelijkheid van VAN IN voor schade die het gevolg is van opzet of zware fout van VAN IN zelf (“eigen handelen”) en/of haar bedrijfsleiding wordt op geen enkele wijze uitgesloten of beperkt.
 • 9.8 Voor zover VAN IN schade zou lijden ten gevolge van een tekortkoming door de contractspartijen van Afnemer, zal Afnemer in overleg met VAN IN alles doen en nalaten dat nodig is om deze schade vergoed te krijgen.
 • 9.9 VAN IN heeft het recht de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten, indien voor of tijdens de uitvoering daarvan wordt geconstateerd of er aanwijzingen zijn, dat Afnemer zijn verplichtingen niet na zal (kunnen) komen. VAN IN zal de uitvoering van de Overeenkomst hervatten op het moment dat voldoende zekerheid is geboden dat Afnemer aan zijn verplichtingen zal voldoen.

 

Artikel 10 Ontbinding en schadevergoeding

 

 • 10.1 VAN IN kan de Overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, dan wel haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst opschorten in het geval van gehele of gedeeltelijke tekortkoming in de nakoming door Afnemer van verplichtingen jegens VAN IN. Voor zover Afnemer niet reeds dadelijk in verzuim is, kan VAN IN de Overeenkomst eerst ontbinden nadat Afnemer een redelijke termijn voor nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 • 10.2 In geval van ontbinding van de Overeenkomst zal Afnemer aan VAN IN de schade vergoeden die VAN IN door de ontbinding ondervindt, waaronder de kosten van ongedaanmaking.
 • 10.3 Door ontbinding worden alle vorderingen van VAN IN op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 11 Overmacht

 

 • 11.1 In geval van overmacht heeft VAN IN het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat VAN IN daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 • 11.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie is begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VAN IN geen invloed kan uitoefenen, en waardoor VAN IN niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In elk geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, pandemie, waterschade, molest, brand, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen en werkstakingen bij VAN IN c.q. bij haar leveranciers en wanprestaties door leveranciers van VAN IN.
 • 11.3 Indien VAN IN bij een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een Overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan, is VAN IN gerechtigd de reeds verrichte prestaties te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

Artikel 12 Retouren

 

 • 12.1 Retouren dienen binnen één week na afleveringsdatum schriftelijk of elektronisch ter kennis van VAN IN te worden gebracht. Indien binnen deze termijn door VAN IN geen schriftelijke bevestiging ontvangen is, wordt VAN IN geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
 • 12.2 Wordt een retour ingewilligd, dan kan naar keuze van VAN IN het geleverde voor rekening van VAN IN hersteld worden dan wel tot vervanging van het geleverde overgegaan worden, waarbij de vervoerskosten voor rekening van VAN IN komen.

 

Artikel 13 Vertrouwelijkheid

 

 • 13.1 Indien en voor zover bij uitvoering van de Overeenkomst informatie van een partij ter kennis komt van de andere partij en deze informatie mondeling of schriftelijk is aangeduid als vertrouwelijk, of waarvan de ontvangende partij in redelijkheid zou kunnen begrijpen dat deze als vertrouwelijk moet worden aangemerkt, zal de ontvangende partij deze informatie strikt geheim houden, alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. De ontvangende partij staat ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende partij of naderhand openbaar is geworden buiten toedoen van de ontvangende partij, of die de ontvangende partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.

 

Artikel 14 Privacy

 

 • 14.1 VAN IN zal de Overeenkomst uitvoeren en de eventuele persoonsgegevens van de Afnemer verwerken in overeenstemming met het privacy beleid van VAN IN. Informatie over het verwerken van persoonsgegevens, het VAN IN privacy beleid en de eventueel van toepassing zijnde verwerkersovereenkomst staan op https://www.vanin.be/nl/privacy.

 

Artikel 15 Overige bepalingen

 

 • 15.1 Op alle Overeenkomsten tussen VAN IN en Afnemer waarop deze AV van toepassing zijn, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 • 15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit met Afnemer gesloten Overeenkomsten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen.
 • 15.3 Indien enige bepaling in deze AV of in de Overeenkomsten nietig zou zijn of vernietigd zou worden, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen. De nietige of ongeldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die niet nietig of vernietigbaar is en die qua inhoud en gevolgen zo dicht mogelijk de nietige of ongeldige bepaling nadert.
 • 15.4 Afstand van recht is slechts mogelijk door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijk afgegeven verklaring. Het uitstel of het niet uitoefenen door een partij van enig recht of rechtsmiddel ingevolge deze AV zal niet gelden als een afstandsverklaring van het recht of het rechtsmiddel en een afstandsverklaring van een bepaalde inbreuk zal geen afstandsverklaring van enige andere inbreuk zijn.
 • 15.5 VAN IN is bevoegd (de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen (i) aan met VAN IN in een groep verbonden ondernemingen, (ii) aan derden tezamen met het bedrijf van VAN IN en (iii) in geval van een fusie. Het is Afnemer niet toegestaan (rechten of verplichtingen voortvloeiend uit) de Overeenkomst aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VAN IN.

 

Augustus 2023