Artikel 1 DEFINITIES

Account: De persoonlijke sectie die door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt via het Platform en waarmee hij gebruik kan maken van Blend.
Aanmeldgegevens: Het e-mailadres, wachtwoord,de naam en voornaam, de (onderwijs-)instelling(en) waaraan de Gebruiker verbonden is.
Blend: De merknaam van Uitgeverij VAN IN NV waaronder zij goederen en diensten aanbiedt aan de Gebruikers. Deze bestaan o.m. uit het opmaken en publiceren van door de Gebruiker op maat samengestelde boeken, in het kader van de onderwijsactiviteit van de Gebruiker in de Instelling.
Blend-boek: Een boek dat via het Blend-Platform wordt samengesteld en door Uitgeverij VAN IN wordt afgedrukt.
Blend-platform: Het platform dat door Uitgeverij VAN IN wordt uitgebaat, dat via de website vanin.be/hoger-onderwijs/blend en onderliggende pagina’s bereikbaar is, en via hetwelk de Gebruiker toegang krijgt tot Blend.
Content: Alle informatie die door of in opdracht van Uitgeverij VAN IN op het Platform is geplaatst, waarondermaar niet beperkt tot previews, oefeningen, downloads, video’s, teksten en de lay-out en look and feel’ van het Platform.
Docent: Docent, professor, leerkracht verbonden aan een onderwijsinstelling die gebruik kan maken van Blend.
Gebruiker: Iedere Docent die gebruikmaakt van Blend, en die aldus o.m. toegang heeft tot het Blend-Platform en die Blendboeken kan samenstellen en bestellen.
Gebruiksvoorwaarden: Deze Gebruiksvoorwaarden van Blend.
IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede knowhow.
Instelling: (Onderwijs)instelling waaraan de Gebruiker gelinkt is.
Privacybeleid: Het beleid met betrekkeing tot de privacy en de persoonsgegevens van de Gebruiker die door Uitgeverij VAN IN worden verwerkt via het Platform dat op de volgende link kan geraadpleegd wordenwww.vanin.be/nl/privacy.
Uitgeverij VAN IN: Uitgeverij VAN IN NV is gevestigd te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 92 bus 5, met KBO-nummer 0465.672.452. Uitgeverij VAN IN maakt deel uit van de vennootschapsgroep rond Sanoma Learning, gevestigd in de Magistratenlaan 138, 5223 MB ‘s-Hertogenbosch, Nederland. Sanoma Learning BV maakt deel uit van Sanoma Group, gevestigd in Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki, Finland

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat de Gebruiker van Blend maakt. 

2.2 Uitgeverij VAN IN is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullenDe Gebruiker heeft de mogelijkheid Blend niet langer te gebruiken, indien hij niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden. De meest recente Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn, staan vermeld op de website blend.deboeck.be en zijn toegankelijk via het Platform. Zij worden tijdens het gebruik van het Platform onder de aandacht van de Gebruiker worden gebracht. Bij gebruik van het Platform is de Gebruiker gebonden door deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 3 TOEGANG TOT HET BLEND-PLATFORM 

3.1 Om gebruik te kunnen maken van Blend, moet de Gebruiker een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op de website blend.deboeck.be. De Gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat de informatie die bij het aanmaken van de Account wordt verstrekt, actueel, volledig en juist is. Na registratie ontvangt de Gebruiker per e-mail een uniek wachtwoord om toegang te krijgen tot het Platform. Daarbij wordt de gebruiker verzocht het ontvangen wachtwoord meteen te veranderen. 

3.2 De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor de actualiteit, volledigheid en juistheid van de verstrekte gegevens evenals voor de aanpassing van de gegevens, indien deze niet langer juist zouden zijn. De gegevens die de Gebruiker verstrektworden opgeslagen in een gegevensbank en verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid. 

3.3 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Aanmeldgegevens. Het komt dGebruiker toe de daarvoor vereiste maatregelen te 

treffen, zoals het periodiek veranderen van de Aanmeldgegevens. 

3.4 Uitgeverij VAN IN behoudt zich het recht voor de aanmeldprocedure te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht voor het functioneren van het Platform. 

 

Artikel 4 BLEND EN HET GEBRUIK VAN HET BLEND-PLATFORM

4.1 Middels Blend kan de Gebruiker toegang krijgen tot het Platform, waarmee de Gebruiker een boek op maat kan samenstellen. Het doel van Blend is het ondersteunen van de Gebruiker bij het samenstellen van een boek op maat met de inhoud van vakken die op de Instelling worden behandeld en het ondersteunen van de Docent in zijn/haar onderwijsopdracht. 

4.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden mogen de activiteiten in het kader van Blend, waaronder het gebruik van Blend en het Blend-Platform door de Gebruiker:

 • niet op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
 • geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen, of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het Platform, Blend en/of de computersystemen van Blend te omzeilen; 
 • niet bestaan uit het ter beschikking stellen van persoonlijke gegevens van anderen; 
 • niet bestaan uit het gebruikmaken van andere dan de door Blend geboden tools om het Platform te doorzoeken dan wel gebruik te maken van datamining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen; 
 • niet bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardwarematige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via Blend toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om het Platform op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien; 
 • niet bestaan uit het gebruiken van Blend voor andere doeleinden dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden; 
 • een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Uitgeverij VAN IN; 
 • naar de mening van Uitgeverij VAN IN, geen onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van het Platform leggen of de functionaliteiten van Blend belemmeren; 
 • niet in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid of enige geldende wet- en/of regelgeving; 
 • geen inbreuk maken op de rechten van Uitgeverij VAN IN en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechtenknow-how, bedrijfsgeheimen en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy; 
 • niet op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn; of 
 • de belangen en goede naam van Blend, Uitgeverij VAN IN of van derden niet kunnen schaden. 

4.3 Via Blend wordt het boek op maat ingediend. De bestelling verloopt via onze klantendienst of de boekhandel. 


Artikel 5 BESCHIKBAARHEID 
 

5.1 Uitgeverij VAN IN is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker, (onderdelen van) Blend, het Platform en/of de Content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Platform. 

5.2 Uitgeverij VAN IN garandeert niet dat het Blend-Platform en de Blend-diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in Blend kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Uitgeverij VAN IN is jegens de Gebruiker op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van Blend. 

5.3 Uitgeverij VAN IN is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van Blend. De systeemeisen staan vermeld onder de FAQ. 


Artikel 6 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN (IE-RECHTEN)
 

6.1 De IE-rechten met betrekking tot het Blendmerk en het Blend-Platform alsmede de via het Blend-Platform openbaar gemaakte Content van alle boeken van het De Boeck-fonds, berusten bij Uitgeverij VAN IN. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan de Gebruiker over te dragen. Dit geldt eveneens voor de De Boeck-content van de gedrukte boeken. 

6.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent Uitgeverij VAN IN aan de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om van het Blend-Platform en de Content gebruik te maken en de Content te bekijken op de wijze en in het format zoals dat via het Platform ter beschikking wordt gesteld. 

6.3 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IE-rechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen. 

6.4 De Gebruiker zal geen handelingen stellen die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van Uitgeverij VAN IN, al dan niet in verband met Blend, zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van het Platform of de Content, althans het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van het Platform of de Content zoals bedoeld in de databankenwetgeving. 

6.5. De Gebruiker garandeert Uitgeverij VAN IN dat alle eigen content zoals, maar niet beperkend tot teksten, afbeeldingen, schema’s, fotos of ieder ander materiaal die hij/zij in de Blend-uitgaven invoegt, vrij zijn van alle IErechten of dat de Gebruiker de nodige licenties of schriftelijke toelatingen heeft om dit materiaal te gebruiken. De Gebruiker, samen met de Instelling, zal Uitgeverij VAN IN volledig vrijwaren van alle veroordelingen die direct of indirect het gevolg zouden zijn van de schending van de IE-rechten van derden. Bij het indienen van het boek op maat vinkt de Gebruiker een vrijwaringsclausule aan. Zoniet kan de Gebruiker het boek op maat niet indienen. 

6.6 De Gebruiker garandeert dat de Blend-diensten en het Blend-Platform evenals de Blend-Boeken, nooit zullen worden gebruikt om teksten, afbeeldingen of een ander materiaal af te drukken dat in strijd is met de goede zeden, racistisch en/of ander strafwettelijk verboden materiaal bevat.  

6.7 Uitgeverij VAN IN heeft geen andere intellectuele eigendomsrechten op de Blend-Boeken dan deze die door de wet aan uitgevers worden verleend 

 

Artikel 7 GARANTIES 

7.1 Uitgeverij VAN IN garandeert dat zij het Blend-Platform en de Blend-diensten met redelijke zorg zal verlenen. 

7.2 De Gebruiker aanvaardt dat Blend alleen de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen bevat zoals de Gebruiker die aantreft op het moment van gebruik (op “as is”basis). Uitgeverij VAN IN geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en Blend, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden. Uitgeverij VAN IN is dan ook niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen aan het Blend-Platform. 

 

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID 

8.1 Uitgeverij VAN IN zal een redelijke zorg besteden aan het onderhoud van het Blend-Platform en aan het bijwerken van de inhoud en de afgesproken opvolging. 

8.2 Uitgeverij VAN IN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van Blend-diensten, uit onrechtmatige daad of anderszins, anders dan in dit artikel bepaald. 

8.3 Uitgeverij VAN IN is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waarin begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, schade door verwisseling, verlies of beschadiging van elektronische gegevens en/of door vertraging in het transport van het dataverkeer en immateriële schade. 

8.4 Uitgeverij VAN IN is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van Blend door derden. 

8.5 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of grove fout zijdens Uitgeverij VAN IN zelf en/of haar leidinggevenden. 

8.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Uitgeverij VAN IN wordt gemeld. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Uitgeverij VAN IN vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na de feiten die de vordering grondvesten. 

8.7 De aansprakelijkheid van Uitgeverij VAN IN is beperkt tot een bedrag van 2 000 EUR. 

8.8 Uitgeverij VAN IN is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen die door derden moeten gebeuren. Uitgeverij VAN IN is in geen enkel geval verantwoordelijk voor slechte of ongewenste lay-out die voortvloeit uit een onjuist gebruik van het Blend-Platform door de Gebruiker. 

Artikel 9 OVERMACHT 

9.1 Uitgeverij VAN IN is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen of het niet leveren van Blendgoederen, diensten en/of toegang tot het Blend-Platform wanneer dit het gevolg is van overmacht, onvoorziene omstandigheden of situaties waarover Blend redelijkerwijs geen controle heeft, inclusief maar niet beperkt tot natuurverschijnselen, oorlog, rellen, embargo’s, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, brand, overstromingen, ongelukken, stakingen, bezettingen, of tekorten aan transport, faciliteiten, benzine, energie, arbeidskracht of materialen. 

9.2 Uitgeverij VAN IN kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien derden laattijdig leveren bv. de drukker, de transportfirma, de Post …  

9.3 Indien een situatie omschreven in 9.1 gedurende meer dan 14 dagen aanhoudt, is Uitgeverij VAN IN niet meer gehouden tot het verstrekken of leveren van de Blend goederen, diensten en/of toegang tot het Blend Platform. 

 

Artikel 10 BEËINDIGING VAN HET GEBRUIK 

10.1 In aanvulling op de andere (rechts)middelen waarover Uitgeverij VAN IN kan beschikken, is Uitgeverij VAN IN te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van de Gebruiker in verband met Blend al dan niet tijdelijk te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, de Account van de Gebruiker tijdelijk of blijvend te deactiveren en/of verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan naar de Gebruiker, de dienstenverlening die betrekking heeft op Blend te beëindigen en, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:  

 (i) de Gebruiker handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden; 

 (ii) handelingen van de Gebruiker schade aan de Gebruiker, Uitgeverij VAN IN of anderen kunnen toebrengen.  

Uitgeverij VAN IN zal in deze omstandigheden niet kunnen worden aangesproken of aansprakelijk zijn voor enige schade en zal evenmin kunnen gedwongen worden alsnog Blend en de dienstverlening die betrekking heeft op Blend ter beschikking te stellen van de Gebruiker. 

10.2 De Gebruiker kan te allen tijde zijn toegang tot Blend beëindigen door dit schriftelijk te melden via de contactgegevens in deze Gebruiksvoorwaarden. Uitgeverij VAN IN kan te allen tijde de dienstverlening inzake Blend aan de Gebruiker stopzetten indien de Gebruiker geen recht meer heeft op toegang tot Blend wegens inbreuken o.a. vermeld in artikels 3 en 4 van deze Gebruiksvoorwaarden. 

10.3 In geval van 10.2 vervalt per direct het recht om Blend te gebruiken en wordt de toegang tot Blend voor de Gebruiker direct ontzegd. Uitgeverij VAN IN verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk het Account van de GebruikerUitgeverij VAN IN is niet gehouden om na beëindiging van het Account enige informatie uit het Platform aan de Gebruiker te verstrekken en/of te converteren. De verzamelde gegevens van de Gebruiker worden bij het beëindigen van de Overeenkomst vernietigd. 

 

Artikel 11 PRIJZEN VAN BLEND-BOEKEN EN BETALINGEN  

11.1 De prijzen voor de boeken die gegenereerd worden via Blend zijn bruto verkoopprijzen in euro, inclusief BTW en verzendkosten. Deze worden gegenereerd op het Platform bij het samenstellen van het boek op maat. 

11.2 Indien de Instelling waaraan de Docent verbonden is rechtstreeks bij de Uitgeverij bestelt, zal de factuur op naam van de Instelling worden uitgeschreven. De facturen zijn contant binnen de dertig dagen betaalbaar. Na verstrijken van deze termijn worden er intresten aangerekend aan de rentevoet zoals bepaald in de wet van augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarnaast zal een forfaitair bedrag van 15 % van de factuur, met een minimum van 50 euro, ook opeisbaar zijn ter compensatie van de inningskosten. Deze bedragen zijn opeisbaar zonder verdere aanmaning of ingebrekestelling.  

 

Artikel 12 MINIMUM EXEMPLAREN PER BESTELLING

De Gebruiker kan niet minder dan 10 exemplaren van een Blend-Boek bestellen, en dit minimumaantal geldt ook voor bijbestellingen. De Gebruiker dient bij het indienen van het Blend-Boek aan te vinken dat hij hiermee akkoord gaat. Indien de Gebruiker een Blend-Boek heeft ingediend en er vervolgens geen bestelling geplaatst wordt binnen eender welke termijn, of indien er minder dan 10 exemplaren werden besteld, zal een administratieve kost van 40 euro aangerekend worden. 

Artikel 13 DOCENTENEXEMPLAREN

Een docent die zich via het Blend-Platform engageert om van een Blend-Boek minimaal 10 exemplaren te laten aankopen, heeft per academiejaar recht op één gratis docentenexemplaar. Dit exemplaar wordt meegeleverd met de rest van de bestelling. Extra docentenexemplaren kunnen besteld worden via de boekhandel of rechtstreeks bij Uitgeverij VAN IN. 

Artikel 14 LEVERINGSTERMIJN  

Het drukproces van een Blend-Boek wordt opgestart zo gauw onze klantendienst de bestelling (van de boekhandel of van de instelling) ontvangen heeft. Een bestelling bedraagt minimaal 10 exemplaren. Vanaf dat moment duurt het maximaal 10 werkdagen vooraleer de bestelde exemplaren van het Blend-Boek bij de boekhandel of dInstelling worden geleverd. 


Artikel 15 
GEEN HERROEPINGSRECHT 
De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de Blend-diensten, het Blend-Platform en de Blend-Boeken uitsluitend dienen voor professioneel gebruik, en in geen enkel geval voor privédoeleinden gebruikt mogen worden. 

De Gebruiker erkent verder dat de Blend-Boeken op maat en in een kader van B2B worden samengesteld en worden afgedrukt, en dat er dientengevolge geen recht van herroeping of retour is. 

Na bevestiging van de bestelling is het totaalbedrag van de bestelling verschuldigd zonder mogelijkheid tot aanpassing of annulering van de bestelling. 

 

Artikel 16 BESTELDIENST 

Bestellingen kunnen geplaatst worden bij onze klantendienst:
Uitgeverij Van In – Hoger onderwijs – Nijverheidsstraat 92/5 – 2160 WOMMELGEM
hoger.onderwijs@vanin.be
tel.: 03 432 95 02
fax.: 03 491 94 39 

 

Artikel 17 VARIA

17.1 Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan wel om enige reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. Uitgeverij VAN IN zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige beding. 

17.2 Uitgeverij VAN IN mag rechten en verplichtingen die uit de Gebruiksvoorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet wil aanvaarden, dient hij het gebruik van het Blend-Platform te staken en zijn Account af te sluiten. 

17.3 Op deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Belgisch recht van toepassing. De hoven en rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd ieder geschil dat hieruit voortvloeit of hiermee verband houdt.  

Deze Gebruiksvoorwaarden werden gepubliceerd op 16/05/2019. Deze Gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op het gebruik van Blend 

Door zich aan te melden en/of zich toegang te verschaffen tot het Blend-Platform, en door gebruik te maken van de Blend goederen en diensten wordt u geacht deze Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en ermee te hebben ingestemd.  

Mocht u vragen hebben over deze Gebruiksvoorwaarden of over andere zaken i.v.m. Blend, dan kunt u schrijven naar Uitgeverij VAN IN NV, t.a.v. Blend, Nijverheidsstraat 92 bus 5, 2160, Wommelgem, of contact met ons opnemen via blend@vanin.be.