STORIAHD

STORIAHD is een sterk opgebouwde methode geschiedenis die historisch denken naar de oppervlakte brengt in een solide structuur en heldere werkwijze. Ook ‘kennen en kunnen’ behouden hun plaats. Tegelijk biedt STORIAHD voldoende vrijheid om je eigen accenten te leggen.

Geschiedenis

A-stroom, Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Doorblader het aanbod

STORIAHD, een eigentijdse methode geschiedenis

Al jaar en dag is STORIA bekend en geliefd bij geschiedenisleerkrachten. Sinds de onderwijshervorming werd doorgevoerd, zetten we deze beproefde reeks verder, ditmaal onder de noemer STORIAHD, waarbij HD staat voor historisch denken.

 

We behouden wat goed was – de solide structuur en heldere werkwijze – en brengen historisch denken nog meer naar de oppervlakte. Kennen en kunnen behouden hun plaats, en redeneren over bronnen wordt nog explicieter gemaakt. Daardoor is STORIAHD de methode bij uitstek waarin je als leerkracht gebruik kan maken van de overzichtelijke structuur, maar toch nog voldoende vrijheid hebt om je eigen accenten in je lessen te leggen.

 

Nieuw in 2024: Vanaf september 2024 kun je aan de slag met het leerboek STORIAHD Classic 6 en het leerwerkboek STORIAHD Live 6. Ook in het materiaal van de 2e graad wordt licht aangepast volgens de nieuwe minimumdoelen. Ontdek het allemaal in onze video!

Uitgebreid aanbod aan bronnenmateriaal

Heldere structuur

Sterke verhalende lesteksten

Ondersteunend les- en oefenmateriaal op diddit

Bekijk materiaal van jaar 6

De vijf krachtlijnen van STORIAHD: historisch denken

Historische vraagstelling

Historische vraagstelling ontwikkelen met extra aandacht voor de typische historische redeneerwijzen en verwerkingsopdrachten.

Historische vragen herkennen, evalueren en zelf formuleren

Historisch referentiekader

Historisch referentiekader opbouwen via methodelessen, aangepaste woordenlijsten en duidelijk overzicht van sleutel- en structuurbegrippen. Aan de hand van tijd, ruimte en maatschappelijke domeinen.

Stelselmatig opbouwen

Kritisch redeneren met en over bronnen

Via methodelessen, divers en exclusief bronnenmateriaal en extra opdrachten en onderzoeken. Bronnen helpen je een lesonderwerp te bestuderen. Bronnen kunnen afbeeldingen, kaarten of bronteksten zijn. Bruikbaarheid, betrouwbaarheid en representativiteit moeten regelmatig ingeoefend worden

Rijk arsenaal aan bronnen

Historische beeldvorming

Tot beargumenteerde historische beeldvorming komen, door middel van een duidelijke synthesetekst met link naar bronnen. Leerlingen moeten begrippen als oorzaken, gevolgen, continuïteit en evolutie kunnen blootleggen.

Redeneerwijzen opbouwen

Reflectie

Reflecteren over de relatie tussen verleden, heden en toekomst door de leerlingen te prikkelen met vragen om de juiste verbanden te leggen. Beeldvorming en mythevorming leren begrijpen.

Gekoppeld aan burgerschap

Aan de slag met STORIAHD

 

Historische vragen herkennen, begrijpen en stellen zijn belangrijke vaardigheden in de weg naar historisch denken. In de eerste graad leren leerlingen historische vragen herkennen en situeren, in de hogere graden gaan ze deze vaardigheden verder uitdiepen. Elke les start vanuit historische vragen en biedt heel wat verwerkingsopdrachten voor het herkennen, evalueren en formuleren van historische vragen.

 

Kritisch bronnenonderzoek staat centraal in geschiedenisonderwijs. Door bronnen kritisch tegen het licht te houden, trachten leerlingen een antwoord te bieden op de historische vragen. STORIAHD bevat veel en exclusief bronnenmateriaal met extra duiding en heel wat opdrachten.

 

Doorheen het leerplan, startend in de eerste graad, scherpen leerlingen historische vaardigheden aan om tot een correcte beeldvorming te komen. Met STORIAHD kunnen ze oefenen op structuurbegrippen: oorzaak/gevolg, continuïteit/verandering … Daarnaast is er extra aandacht voor ‘de maakbaarheid van geschiedenis’en voor standplaatsgebondenheid, multiperspectiviteit,​ mythevorming en instrumentalisering van het verleden.​

 

Tot slot is er heel wat ruimte voor reflectie over de relatie tussen verleden, heden en toekomst. Wanneer leerlingen het historisch denken onder de knie krijgen, kunnen ze ook makkelijker verbanden leggen tussen gebeurtenissen uit het verleden en de actualiteit (en zelfs de toekomst).

Op weg met STORIAHD

Inleiding

Elke les begint met een lesnummer, een duidelijke lestitel, een krachtige inleiding met een kaartje dat vertelt over welk gebied de les gaat, een tijdlijn die de les situeert in de tijd en icoontjes die aangeven welke domeinen in d eles aan bod komen.

Goed van start

Les of lestekst

Na de inleiding volgt de eigenlijke les (STORIA HD Live en GO!) of Lestekst (STORIA HD Classic), met bijhorende opdrachten bij kaarten, bronnen, historische vragen ... Bij sommige onderdelen zit er ook een stukje uitbreiding.

Onderscheid theorie en opdrachten

Onwaarschijnlijk

In de rubriek ‘onWAARschijnlijk’ vind je extra informatie over de les: boeiende verhalen die je normaal niet in schoolboeken vindt. In STORIA HD Classic heet deze rubriek Randinfo.

Extra context

Moeilijke woorden

Moeilijke woorden krijgen een ander kleurtje. Ze worden verklaard later in het boek. Als er nog woorden zijn die je niet begrijpt, zoek je de verklaring op in een (online) woordenboek.

Aandacht voor taalontwikkeling

Schema

Een schema van de lesinhoud op het einde van de les helpt je de les te studeren.

Overzicht

Kennen en kunnen

Nadat je de les hebt geleerd, moet je een aantal zaken KENNEN en KUNNEN. De begrippen die je moet kennen, staan altijd bovenaan.

Duidelijke doelen

Onderzoek

Vanaf de 2de graad komen er ook onderzoeksvragen bij elk thema.

Zelfstandig aan de slag

A-stroom

Graad 2

Graad 3

STORIAHD voor de A-stroom

Voor STORIAHD Live en GO! bieden we in de 1e graad telkens een leerwerkboek aan, opgebouwd uit een aantal lessen die worden ingedeeld per thema. De lessen hebben steeds dezelfde structuur, maar de leerstof wordt op verschillende manieren aangebracht. Met een leerwerkboek kies je voor een handige lesaanpak met één leerwerkboek​, waarin de leerstof voor jou in een didactische lijn is uitgezet​, in combinatie met prikkelende en activerende leerwerkvormen​.

 

STORIAHD Classic, dat is een leerboek in combinatie met een werkschrift. We leggen de nadruk op de rode draad door de geschiedenis en we streven naar meer zelfstandig onderzoek en een kritische opstelling ten aanzien van het verleden. Met deze formule heb je meer vrijheid om als leerkracht je eigen accenten te leggen. Duik samen met je leerlingen in heldere lesteksten en unieke bronnen​ en bouw op naar kennen en kunnen.

Bekijk het aanbod van jaar 1 en 2

STORIAHD voor de 2e graad

Net als in de 1e graad, brengen we ook voor jaar 3 en 4 verschillende versies van STORIAHD:

 

STORIAHD Classic is het leerboek van de reeks. In jaar 3 brengen we één versie van dit handboek uit, specifiek voor de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen. In jaar 4 gaan we naast deze versie ook een leerwerkboek uitbrengen voor de domeingebonden doorstroom- en dubbele finaliteit.

 

STORIAHD Live is een leerwerkboek. In jaar 3 hebben we 2 versies: een voor de 2-uursrichtingen uit de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen, en een voor de domeingebonden richtingen en richtingen uit de dubbele finaliteit met 1 uur geschiedenis. In jaar 4 beperken we het aanbod tot één leerwerkboek.

 

Tot slot bieden we in de GO!-versies telkens een vertaalslag van de STORIAHD Live-leerwerkboeken.

 

Nieuwe minimumdoelen

 

De leerwerkboeken van STORIAHD Live worden 2024 lichtjes aangepast tegen september. Het gaat om beperkte inhoudelijke wijzigingen die rekening houden met de nieuwe leerplannen, waar voornamelijk dingen geschrapt worden. Daarnaast worden er ook correcties doorgevoerd, net als wijzigingen in de nummering van bronnen of vragen.

Bekijk het aanbod van jaar 3 en 4

STORIAHD voor de 3de graad

Ook in jaar 5 en 6 zetten we de vernieuwing door en gaan we verder met STORIAHD. Vanaf september 2023 kan je aan de slag met een leerboek voor STORIAHD Classic 5, zowel in de domeinoverschrijdende als domeingebonden doorstroomfinaliteit en de dubbele finaliteit. In september 2024 volgt jaar 6.

 

Werk je met STORIAHD Live? Dan kan je verder met een leerwerkboek in de domeingebonden doorstroom- en dubbele finaliteit.

Lees meer over graad 3

Doorblader het aanbod van STORIAHD Classic

Naar de webshop

STORIA HD Classic 6 DDO

Leerboek

STORIA HD Classic 6 DDG - D/A

Leerboek

STORIA HD Classic 1

Leerboek

STORIA HD Classic 1

Werkschrift

STORIA HD Classic 2

Leerboek

STORIA HD Classic 2

Werkschrift

STORIA HD Classic 3 D

Leerboek

STORIA HD Classic 4 DDO

Leerboek

STORIA HD Classic 4 DDG - D/A

Leerboek

STORIA HD Classic 5 DDO

Leerboek

STORIA HD Classic 5 DDG - D/A

Leerboek

Doorblader het aanbod van STORIAHD Live

Naar de webshop

STORIA HD Live 6 DDG - D/A

Leerwerkboek

STORIA HD Live 4 DDG - D/A

Leerwerkboek (editie 2024)

STORIA HD Live 3 DDO

Leerwerkboek (editie 2024)

STORIA HD Live 3 DDG - D/A

Leerwerkboek (editie 2024)

STORIA HD Live 1

Leerwerkboek

STORIA HD Live 2

Leerwerkboek

STORIA HD Live 5 DDG - D/A

Leerwerkboek

Doorblader het aanbod van STORIAHD GO!

Naar de webshop

STORIA HD GO! 1

Leerwerkboek

STORIA HD GO! 2

Leerwerkboek

STORIA HD GO! 3 DDO

Leerwerkboek

STORIA HD GO! 3 DDG - D/A

Leerwerkboek

STORIA HD GO! 4 DDG - D/A

Leerwerkboek

Interactieve ontdekplaten bij STORIAHD

Bij het onlinelesmateriaal dat bij STORIAHD hoort, zitten ook heel wat interactieve ontdekplaten. Dit zijn grote afbeeldingen die je via een link kunt openen, en waar je op tal van hotspots kunt doorklikken. Achter elke hotspot zit een extra bron, informatieve tekst, een audio- of videofragment of een kennisclip. Meestal kan je nog eens doorklikken op de bron, zodat je ook daar weer nieuwe hotspots krijgt.

Een ontdekplaat is ideaal om je leerlingen op een toffe manier zelf op onderzoek te laten gaan door de leerstof en soms ook uitbreidingsmateriaal.

Extra bronnen

Kennisclips

Meer informatie

Audio- en videofragmenten

Ontdek een voorbeeld

Hybride leren

STORIAHD is een methode die jou toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen. We zetten de stap naar een geïntegreerde methode waarbij papier en digitaal naast elkaar staan.

 

Je kunt nog steeds aan de slag op papier met de leerwerkboeken. Daarnaast hebben we weloverwogen keuzes gemaakt om bepaalde onderdelen (ook of exclusief) digitaal aan te bieden. Zo heb jij als leerkracht de keuze hoe digitaal je aan de slag wil en met welke onderdelen van de les je digitaal wil werken.

 

In de 2de graad vind je STORIAHD op het digitaal leerplatform diddit. In de 3de graad zal je alle functionaliteiten kunnen inzetten van het nieuwe onlineleerplatform iDiddit. Hieronder geven we je graag een overzicht van welk jaar je op welk platform kunt terugvinden. Zowel jij als je leerlingen hebben toegang tot het onlineleerplatform diddit. Zo kun je de kracht van ICT optimaal inzetten om je leerlingen nog meer te boeien met geschiedenis. Jij kiest hoe en wanneer je gebruik maakt van het digitaal aanbod.

Vanaf september 2023 vind je STORIAHD op het vernieuwd onlineleerplatform iDiddit. De andere jaren blijven nog even op diddit zoals je het nu kent.

STORIA HD 1, 2, 3 en 4: diddit

STORIA HD 5 en 6: iDiddit

Lees meer over diddit Lees meer over ididdit

STORIA HD is een methode die leerlingen uitdaagt om na te denken over het heden en het verleden, voldoet aan de leerplandoelen en geschiedenis leuk maakt.

Leerkracht geschiedenis, OLV-ten-Doorn College Eeklo

Mooie vormgeving van boek. Bereidt leerlingen goed voor om kritisch om te gaan met bronnen. Veel hoofdstukken om te behandelen. Veel extra materiaal zoals voorgemaakte toetsen, taken, jaarplannen, etc. die de werkdruk serieus verlicht. De ontdekplaten zijn ook een fijne aanvulling en stimuleren het ontdekkingsplezier van de leerlingen.

Jens Spaens

Leerkracht geschiedenis, GO! Handelsschool

Storia 4 is helder van structuur, up-to-date met leerplandoelstellingen en volgt de laatste onderzoeksgegevens op. De ondersteuning voor de leerkrachten is oké. Er is voldoende materiaal en je kan kiezen hoe je het aanpakt met het nodige materiaal.

Carina Huyskens

Leerkracht geschiedenis, KOGEKA Campus Sancta Maria

Het meest volledige handboek geschiedenis dat momenteel op de markt is.

Leerkracht geschiedenis, K.A. Athenea Dendermonde

Ontdek onze andere methodes

Sapiens

Secundair onderwijs

Geschiedenis

A-stroom, Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Hybride methode

Meer info

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!